• Huishoudelijk reglement  

  Dance-Inn vzw

  Dans en Gym

  Bestuur:

  Nicole Pessemier (voorzitter)

  Amy Bousard / Lies De Doncker / Annelies Borghgraef / An Belsack / Koen Dhertoge

  Tel: 0476 90 88 53

  Contact: Twizzit

  Mail: vzwdanceinn@gmail.com

   

  Artikel 1: Algemene doelstellingen en visie Dance-Inn vzw:

   

  Dance-Inn vzw is een club voor iedereen waarbinnen een familiale sfeer, een warm onthaal en het beweegplezier primeren! Verder streven we naar een kwalitatieve opleiding voor al onze leden. Dit vertaalt zich in drie belangrijke pijlers:

  • Het aanleren van een correcte technieken en het stimuleren van beweegplezier staat centraal.
  • De lessen worden gegeven door gediplomeerde en/ of ervaren lesgevers.
  • De artistieke en creatieve ontwikkeling van onze leden dragen we hoog in het vaandel! Dit proberen we zowel binnen de lessen als binnen extra activiteiten (tweejaarlijkse voorstelling/ turnfeest, demolessen, gastoptredens en wedstrijden) te stimuleren.
    

  Artikel 2: Inschrijvingen:

   

  De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. De inschrijving en de hieraan gekoppelde verzekering is ook pas geldig na het betalen van het lidgeld. De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit huishoudelijk reglement.

   

  De inschrijvingstarieven worden jaarlijks bepaald en goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze worden steeds bij aanvang van de inschrijvingen gecommuniceerd.

   

  Dance-Inn vzw hanteert een kortingsregeling:

  *Meerdere leden uit hetzelfde gezin krijgen elk 2,50% korting.

  *Indien je meerdere lessen volgt, krijg je 5% korting op het totaal te betalen lidgeld.

  Alle kortingen samen kunnen maximaal 7,50% bedragen per lid.

   

  Bij het niet betalen van het lidgeld voor aanvang van het schooljaar of binnen de 14 dagen na inschrijving, ontvangt u hiervan een eerste herinneringsbericht. Indien na twee betalingsherinneringen het lidgeld niet werd ontvangen, zal deelname aan de dansles geweigerd worden.

   

  Het betaalde lidgeld wordt enkel terugbetaald bij langdurige ziekte of ongeval, dit vanaf een periode van 2 maanden (aansluitend). Hierbij vragen wij steeds een doktersattest binnen te brengen ter staving.

   

  U kan ook steeds een mutualiteitsdocument binnenbrengen voor terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld. Deze documenten worden u steeds terugbezorgd na elk trimester.

   

  Met vragen over uw inschrijving kan u steeds terecht bij Amy Bousard via Twizzit.

   
  Artikel 3: lidmaatschap en bijwonen lessen:

   

  Lid zijn van Dance-Inn vzw betekent alle lessen bijwonen. Afwezigheden worden via Twizzit doorgegeven. Dit doe je door je op afwezig te zetten bij de training. Op deze manier wordt de lesgever tijdig verwittigd van het afwezig zijn in de les.

   

  Bij meerdere afwezigheden in de les die vooraf niet verwittigd werden, zal er contact genomen worden met het lid of de familie. Zo is de club op de hoogte van de reden voor deze afwezigheden en kunnen we hiermee rekening houden.

   

  Artikel 4: verzekering en verantwoordelijkheid:

   

  De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de les, tijdens voorstellingen/ wedstrijden en de (kortste) weg van huis naar en van de lessen. De leden komen ook onmiddellijk binnen in de kleedkamers/ danszaal/ sportzaal en blijven niet wachten/ spelen/ praten buiten op de parking. Dance-Inn vzw is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

   

  Indien er tijdens de dansles een “ongeluk” gebeurt, zal er contact opgenomen worden met de ouders en zullen er verzekeringsdocumenten meegegeven worden.

   

  Indien er een “ongeluk” gebeurde tijdens de les, waarbij de gevolgen (pijn, zwelling, ….) pas later zichtbaar zijn, vragen we dit binnen de 24 uur te melden aan Lies, Amy of Annelies via Twizzit of telefonisch 0476 90 88 53. Op deze manier kan de verzekeraar tijdig op de hoogte worden gebracht en kunnen de nodige verzekeringsdocumenten worden toegestuurd.

   

  Bij blessures en overbelasting, kan het dagelijks bestuur beslissen om de danser/gymnast in kwestie niet te laten deelnemen aan de lessen, wedstrijden of bepaalde evenementen. Dit in het belang van het spoedige herstel van de danser/gymnast en om de blessure niet erger te maken. De beslissing wordt dan ook eerst besproken met de danser/gymnast en diens ouder(s).

   

  De club is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van kledij en persoonlijke bezittingen. Gelieve waardevolle spullen dan ook thuis te laten of aan de kant in de zaal te leggen.

   

  Artikel 5: Lessen – locaties:

   

  De danslessen van Dance-Inn vzw vinden plaats op verschillende locaties:

  Denderhouten sporthal: Pastorijweg 23 – 9450 Denderhoutem
  Gooik: De Koornmolen: Processiestraat 15 - 1755 Gooik

  De turnlessen van Dance-Inn vzw gaan door in:

  Gooik: De Koornmolen: Processiestraat 15 - 1755 Gooik
   

  Waar en wanneer onze lessen plaatsvinden, kan u steeds raadplegen via onze website www.dance-inn.be.

   

  Het uurrooster wordt steeds bij aanvang van de inschrijvingen gepubliceerd. Het Dance-Inn bestuur behoudt zich het recht in september groepen af te gelasten of samen te voegen.

   

  Artikel 6: jaarwerking:

   

  Doorheen een schooljaar worden er minstens 32 lessen aangeboden per groep. De aanvang en het einde van het dansjaar worden duidelijk gecommuniceerd bij bevestiging van de inschrijving.

   

  Op feestdagen en tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij bij uitzondering voor repetities of inhaallessen. Ter verduidelijking: elke schoolvakantie start op maandag.

   

  Lessen die wegvallen door ziekte van een docent worden op een later tijdstip ingehaald.

   

  Lessen die wegvallen door overmacht (weersomstandigheden, andere zaalbezetting, beslissingen van overheid…) worden niet ingehaald. Dance-Inn vzw behoudt zich het recht om lessen waar minder dan de helft van de dansers aanwezig is, te annuleren zonder dat deze wordt ingehaald (examens leerlingen, zeeklassen, …).

   

  Artikel 7: De lessen:

   

  De leerlingen maken zich steeds 10 minuten voor de aanvang van de les klaar en wachten in stilte het einde van de voorafgaande les af. Het gebruik van de kleedkamer wordt toegestaan vanaf 10 minuten voor de les tot maximum 15 minuten na de les.

   

  Tijdens de lessen mogen ouders of personen die geen deelnemer zijn, de danszaal niet betreden. Afwijkingen kunnen toegestaan worden na overleg met de docent.

   

  Leerlingen mogen tijdens de les de danszaal/ sportzaal enkel verlaten indien ze hiervoor toestemming hebben gekregen van de docent (bv: toiletbezoek, iets halen uit de kleedkamer, …).

   

  De leerlingen laten de kleedkamer en zaal netjes achter. Na de lessen wordt de kleedkamer opgeruimd en proper achter gelaten voor de volgende groep.

   

  De docenten zullen de kinderen die na afloop van de les nog niet zijn opgehaald, in de zaal laten wachten. We laten de kinderen in geen geval alleen in de kleedkamer, de gang of op de parking!

   

  Kinderen tot het 2de leerjaar (8 jaar) mogen de sporthal/ zaal niet op eigen initiatief verlaten. Er wordt met de docent afgesproken wie het kind na de les in de zaal komt ophalen. Vanaf het 3de leerjaar (9 jaar) moet er bij de inschrijving aangeduid worden of het lid de zaal op eigen houtje mag verlaten. Dit telt als schriftelijk de toestemming.

   

  Deze dansers willen we vragen in de inkomhal te wachten en niet op de parking. Daar kan hun veiligheid niet worden gegarandeerd.

   

  Artikel 8: Uniform:

   

  De kledingvereisten per groep worden bij de inschrijving en aanvang van het schooljaar medegedeeld. Gelieve niets op voorhand te kopen om zo eventuele miskopen te vermijden. U kan alle kledij via de club bestellen en aankopen. De aanschaf van de danskledij/ turnkledij en eventuele dansschoenen is ten laste van de danser.

   

  Lang haar wordt steeds samengebonden of opgestoken. Losse haren voor de ogen zijn taboe! Voor de lessen klassiek wordt een strakke dot vereist!

   

  Verder vragen we ook om geen horloges en juwelen te dragen tijdens de lessen.

   

  Dansers/ gymnasten die niet in orde zijn met hun uniform en/ of haartooi kunnen geweigerd worden in de les.

   

  Artikel 9: Eten en drinken

   

  Eten is absoluut niet toegestaan in de zaal. Water mag wel meegenomen worden in de les. Onze danszalen zijn onderdeel van openbare gebouwen. Roken is hier dus ten strengste verboden. Ook kauwgom is ten strengste verboden tijdens de les!

   

  Artikel 10: Privacy en gebruik foto -en filmmateriaal

   

  Als organisatie moeten wij vanaf heden in het kader van de nieuwe privacywetgeving kunnen aantonen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we deze data gebruiken en hoe we deze beschermen. 

   

  Wij vragen bij inschrijving uw expliciete toestemming voor volgende zaken:

  -het verzamelen en gebruiken van (gevoelige) personengegevens

  -het doorsturen van personengegevens aan eventuele verwerkers (de verzekering waarbij wij zijn aangesloten, de wedstrijdorganisaties, …). Uiteraard sluiten wij met deze organisaties ook steeds een verwerkerscontract af.

  -het nemen van foto’s die gebruikt kunnen worden op onze website, sociale media en in bepaalde publicaties. 

   

  Deze toestemmingen zullen gevraagd worden bij zowel het inschrijven voor het komende schooljaar, het inschrijven voor de kampen, het inschrijven voor wedstrijden en voor het ontvangen van de nieuwsbrieven.

   

  Verder heeft u ook het recht om vergeten te worden. Dit wil zeggen dat als u niet langer lid bent, u kan vragen aan ons om uw gegevens uit onze bestanden te wissen.

   

  U kan onze privacyverklaring terugvinden op onze website. Mogen wij u vragen deze grondig na te lezen. Indien u na het lezen van deze verklaring bepaalde zaken wenst te melden of vragen hebt, kan u steeds contact met Amy Bousard.

   

  Artikel 12: Meldingen en contactgegevens:

   

  Indien u een opmerking/ klacht/ …heeft, kan u deze steeds in eerste plaats bespreken met de docent van de les zelf of kan u dit melden aan het dagelijks bestuur via Twizzit. Het bestuur zal u hierop spoedig een antwoord formuleren.

   

  Indien dit eerst moet besproken worden binnen het algemeen bestuur, zal u hiervan ook op de hoogte worden gebracht. U kan eventueel rechtstreeks bij hen terecht via Twizzit – voorzitter Nicole.  

   

  Verder kan u via Twizzit contact opnemen voor volgende zaken:

  Algemene informatie lessen, uniform, melden van afwezigheden

  Inschrijvingen lessen en algemene administratie

  Communicatie m.b.t de wedstrijden

  Dance In(n) summer - danskampen

   

  Onze mailadressen zijn nog steeds in gebruik. Maar we raden aan zo veel mogelijk Twizzit te gebruiken voor een snel antwoord.